Pereiti prie turinio

Reikalavimas imtis neatidėliotinų veiksmų dėl „slaptų“ Rusijos Federacijos karinių bazių panaikinimo (Rašto LR Prezidentui tekstas)

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Gitanui Nausėdai

Kopijos:

LR Ministrei Pirmininkei

Ingridai Šimonytei

LR Seimo Nacionalinio saugumo

ir gynybos komiteto pirmininkui

Laurynui Kasčiūnui

LR Krašto Apsaugos ministrui

Arvydui Anušauskui

 

LR Seimo nariams,

LR žiniasklaidos atstovams,

LR pilietiškiausioms NVO,

LR šauliams ir savanoriams

 

Gerbiamasis Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda, savo trijų dalių (2021-01-28; 02-17; 03-01) Viešame kreipimesi dėl „slaptų“ Rusijos Federacijos (RF) karinių bazių panaikinimo gana išsamiai išdėsčiau šios problemos esmę, jos atsiradimo ir nesprendimo priežastis bei daugelį jos realų egzistavimą įrodančių faktų. Atsakydama man Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Asta Bogušienė rašo: „<...> Dėkojame už Jūsų pateiktą informaciją, už atsakingą Jūsų pilietinę poziciją <...>“. Panašiai man atsakė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės kanceliarija. Nei viena LR valstybinė institucija nepaneigė mano Kreipimesi išdėstytų faktų, o per šį mėnesį, toliau tęsiantis visuomeniniam tyrimui, jie pasipildė naujais faktais patvirtinančiais ir papildančiais jau anksčiau Jums nurodytus.

Gerbiamasis Lietuvos Respublikos Prezidente „slaptų“ Rusijos Federacijos karinių bazių ir jai priklausančių priešlėktuvinių raketų „Igla“ bei kitų ginklų, jos „slapto“ karinio kontingento Lietuvoje buvimas prieštarauja LR Konstitucijos 137-am straipsniui ir jos Konstituciniam Aktui DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NESIJUNGIMO Į POSSOVIETINES RYTŲ SĄJUNGAS, ypač  jo trečiajam straipsniui: „3. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių bazių ir kariuomenės dalinių“. Todėl, vadovaudamasis LR Konstitucijos 3-ju straipsniu: „<...> Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, konstitucinę santvarką.“ ir tuo, kad LR Konstitucijos 84-to straipsnio 16-as ir 17-as punktai įpareigoja Jus priimti sprendimus „dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos“, kaip pareigingas Lietuvos Demokratinės Respublikos pilietis reikalauju Jus imtis neatidėliotinų veiksmų dėl: „slaptų“ Rusijos Federacijos karinių bazių Lietuvoje panaikinimo; RF priklausančių raketų „Igla“ bei kitų ginklų iš Lietuvos išsigabenimo; RF „slapto“ karinio kontingento Lietuvoje išformavimo.

Taip pat, vadovaudamasis LR Konstitucijos antruoju straipsniu: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“ bei 138-tu straipsnio 2-uoju punktu: „Seimas ratifikuoja ir denonsuoja šias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis: <...> 2) dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis, tarpusavio pagalbos, taip pat su valstybės gynyba susijusias gynybinio pobūdžio sutartis“, reikalauju paviešinti LR Seimo neratifikuotą ir nuo jo bei Lietuvos Tautos nuslėptą bei užslaptintą 1993 metų sutartį (-is?) (=susitarimą -us?) Dėl Rusijos Federacijos kariuomenės iš Lietuvos išvedimo, kurios realų buvimą įrodo nuoroda Česlovo Vytauto Stankevičiaus archyvo bylų apraše Nr. 51 ir nuorodos derybininko Vytauto Sinkevičiaus atspausdintame Lietuvos derybų su RF dienoraštyje (žurn. „Nepriklausomybės sąsiuviniai“, 2013, Nr. 3(5), psl. 54) bei kitus su šiuo reikalu susijusius Naujųjų laikų slaptuosius protokolus, kurių pasekmėje ir atsirado pradžioje „slapti“ RF požeminiai objektai, o po to ir „slaptos“ RF karinės bazės Lietuvoje.

Be jau Viešame kreipimesi dėl „slaptų“ Rusijos Federacijos karinių bazių panaikinimo išdėstytų faktų pateikiu Jums ir kelis papildomus.

Rusijos Federacija viešai jai priklausančių priešlėktuvinių raketų „Igla“ Lietuvoje buvimą deklaravo ne tik RF Užsienio reikalų ministerijos (URM) notoje NATO vadovybei prieš pat 2002.11.21 NATO valstybių vadovų forumą Prahoje, motyvuodama tuo savo prieštaravimą Lietuvos priėmimui į NATO, bet ir panašiu laiku NVS valstybių vadovų susitikime išreikšdama savo susirūpinimą, kad jos nepatektų į teroristų rankas apie Baltijos valstybėse likusias raketas „Igla“ pareiškė ir tuometinis RF Gynybos ministras Sergejus Ivanovas (delfi.lt //2002.12.06).

Nors visų kitų valstybių RF ambasadas finansuoja RF URM, bet išimtinai Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasados turi dar lygiagretų finansavimą ir iš RF Gynybos ministerijos.

Iš RF gynybos ministro S. Ivanovo įsakyme 14.11.2002. N 448 (Приказ Министра обороны РФ от 14.11.2002 N 448; https://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-14112002-n/) ir jį pakoreguojančio RF Gynybos ministro A. Serdiukovo įsakyme 12.05.2009 N 3820 (Приказ Министра обороны РФ от 12.05.2009 N 382; https://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-12052009-n/#100010 ) išvardintų pareigybių sąrašo, aiškiai matyti, kad tai absoliučioje daugumoje kariškos, labai gerai apmokamos, pareigybės, o tokių taikių pareigybių kaip: ambasadorius, ambasadoriaus pavaduotojas, ambasadoriaus padėjėjas, referentas, sekretorius ir t.t. čia išvis nėra. Ir jei žinotume kiek konkrečiai pinigų kasmet perveda RF Gynybos ministerija šiam tikslui per Rusijos ambasadą Lietuvoje tai nesunkiai, išvedę atlyginimų vidurkį, galėtume apskaičiuoti kiek maždaug karių RF savo „slaptose“ karinėse bazėse šiuo metu pastoviai turi Lietuvoje.

Iš šiuose Įsakymuose esančių pareigybių aprašymo matyti, kad Rusijos Federacijos kariai Lietuvoje sudaro gan stambų karinį vienetą, turintį savo skyrius, kuriems vadovauja be skyriaus viršininko dar ir jo pavaduotojas bei vyresnysis skyriaus viršininko padėjėjas; skyrius sudaro gana skaitlingos karių grupes, turintys poskyriai, kuriems vadovauja poskyrių viršininkai ir poskyrių viršininkų padėjėjai; karių grupėms vadovauja net po kelis karininkus: grupės viršininkas, vyresnysis grupės viršininkas ir grupės viršininko padėjėjas. Iš visų šių faktų ir jų aplinkybių aiškiai matyti, kad žodis ambasada RF Gynybos ministro žargone reiškia konkrečioje užsienio šalyje dislokuotą Rusijos karinį kontingentą. O išvertus į tiesioginę karinę kalbą RF ministro karinius pareigybinius šifrus gautųsi tokia seka: grupės viršininko padėjėjas=seržantas, grupės viršininko vyresnysis padėjėjas =jaunesnysis leitenantas, grupės viršininkas=vyresnysis leitenantas; poskyrio viršininkas =kapitonas; skyriaus viršininko padėjėjas=papulkininkis, skyriaus viršininkas=pulkininkas.

Ačiū Dievui, kad dar nėra nurodytos generolo pareigybės, tad turime gal kol kas Lietuvoje dar „tik“ iki pulko dydžio paruoštą išplėtoti RF karinę vadovybę su maždaug kuopos ar bataliono dydžio pilno karių kontingento branduoliu ir šio neišplėtoto pulko (rusiškai nerazviornutovo polka) rezervistines grupes ir būrius, o ne neišplėtoto sąstato diviziją. Bet gali būt, kad mes ir suklydome, nes šių pareigybių dešifravimą, ko gero, reiktų pradėti ne nuo rezervistams priskirtino seržanto, o nuo etatinio jaunesniojo leitenanto laipsnio. Tada gautųsi ne neišplėtotas pulkas, o neišplėtota divizija. Tokio dešifravimo naudai bylotų tas faktas, kad OMON štabas Vilniuje turėjo neišplėtotos divizijos struktūrą, kuri tikriausiai yra perkelta į pogrindį.

Šie RF Gynybos ministrų Prikazai (t.y Įsakymai) yra dar vienas – trečias oficialus įrodymas apie „slaptas“ RF karines įgulas Lietuvoje.

Nors kam gi tie oficialūs ir neoficialūs antriniai įrodymai, kai panosėje turime „slaptas“ RF karines bazes, tik stengiamės jų patys nematyti ir dar kad ir kiti nepastebėtų virš keleto jų dar ir LR Krašto apsaugos ministerijos (KAM) bepiločių orlaivių skrydžio ribojimo virš karinių teritorijų zonas įsteigėme. Kam gi LR KAM saugoti oro erdvę virš RF karinės bazės prie Šiaurinės Gulbinų ežero dalies ir po šiuo ežeru Vilniuje; ar virš buvusio sovietinio Pietinio karinio miestelio Liepkalnio gale Vilniuje, jei LR KAM perdavė šią teritoriją LR Valstybės saugumo departamentui, o jis po to – 2019 m. Turto bankui, kad šis ją privatizuotų, ką regis tas ir padarė. Nebent yra kokia slapta sutartis pasirašyta dėl karinio bendradarbiavimo tarp LR KAM ir RF Gynybos ministerijos? Tikiuosi, kad ne. Bet visą šį kiaulišką viralą, likusį nuo ankstesnių LR KAM ministrų, reikia tuojau pat išpilt lauk, kol dar jis kaip reikiant neprisvilo ir puodo neapgadino.

Tenka paaiškinti Jums ir tai, kad tas neišplėtotas RF pulkas (ar divizija) Lietuvoje bet kuriuo metu gana sparčiai gali būti išplėtoti. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pastoviai vyksta penktosios kolonos Lietuvoje kariniai apmokymai. Jie ne tik apmokymai manevravimo, taktikos ir strategijos, naudotis kulkosvaidžiais ir kitais ginklais požeminėje šaudykloje RF karinėje bazėje – oficialiai Jurijui Borisovui priklausančios sodybos Trakų r. teritorijoje bei kitose vietose Lietuvoje, bet tokios rezervistų grupės pastoviai siunčiamos apmokymams į karinę bazę prie Maskvos, iš kur sugrįžę jie neištveria nepasigyrę, kad „ištaškysim tuos klumpes (suprask – lietuvius) raketomis“.

Mūsų žiniomis yra paruošti labai detalūs kariniai planai. Viename jų numatyta, kurioje konkrečioje strategiškai svarbioje aukštumoje prie kelių į Vilnių turi atsidurti konkreti rezervistų grupė, kad paralyžiuotų mūsų kariuomenę jos užnugaryje karinio konflikto atveju. Tad su šia chebra nereikia juokauti. Ją būtina nuginkluoti ir išformuoti dabar, o ne lūkuriuoti kada gi pagaliau ji bus mobilizuota ir bus realiai įvykdytas 1993 m. parengtos RF Karinės doktrinos nuostata apie galimą naują Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją bei tokie pat grasinimai išsakyti kai kurių Rusijos generolų (žiūr. „Lietuvos rytas“, 2002-11-23, Nr.272, psl.2, str.: R. J. Krickus, Lietuvai ir Prahai NATO nutartis gera ir pelnyta).

O dabar nuo šių gana šiurpių detalių ir faktų sugrįžkim prie viso šio reikalo esmės, - kiekviena problema, kiekvienas sunkumas ir išbandymas yra kartu ir puikia galimybe akivaizdaus pavojaus akivaizdoje ne tik konkrečiam asmeniui, bet ir visai tautai susitelkti ir pakilti į dar aukštesnį savo sąmonės ir visuotinės gerovės lygmenį. Supraskite mane teisingai, - anaiptol nesiūlau Lenkijos pavyzdžiu pasukti Lietuvoje link Katalikų Respublikos sukūrimo. Ne, savo trijų dalių Viešame kreipimesi pasiūliau visiškai ne tai. Tiesiog priminiau apie primygtinę būtinybę iš seklaus mąstymo pereiti prie nuoseklaus mąstymo, pripažįstant šiapusybės ir anapusybės bei jų Kūrėjo vienatiškumą; jų kūrybiško bendradarbiavimo vaisingumą ir per tai Lietuvai ne tik siūlomą, bet ir jau teikiamą paramą.

Paliudydamas apie tai dar ir savo knygoje „Šimtmečio akibrokštas“, kartu primenu, - jei ne tik atskiros žmonių grupės, bet ir Lietuvos vadovai bei vis gausesnė Lietuvos tautos dalis atsivers tam bendradarbiavimui, prasidės nepaprastai spartus visose srityse pasireiškiantis proveržis, nulemsiantis ne tik Lietuvos, bet ir jos pavyzdžiu įvyksiantį Rusijos tiek dvasinį, tiek socialinį, tiek ir ekonominį suklestėjimą. Žmonija yra neatsiejama Dieviškosios hierarchijos dalis, - tereik tik atsisakyt seklaus mąstymo bei svarbiausios jo raiškos – savimaniškos puikybės ir sutirps jos pačios pasirinktos izoliacijos ledai. Išsipildys tada Vinco Kudirkos palinkėjimas, - Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius telydi!

Darykit kaip išmanote, tačiau aš ir mano draugai, bei lygiagrečiai mums daugybė kitų žmonių Lietuvoje ir visame pasaulyje jau yra pasukę šia kryptimi tapdami Dievu galingais žmonėmis ir Naująja Jo tauta, palaiminta visokeriopa sėkme, tikru džiaugsmu, tikra meile ir tikru bei tvariu gėriu.

Bet kuriuo atveju „slaptų“ Rusijos karinių bazių Lietuvoje panaikinimo problemą vis tiek reikia spręsti neatidėliotinai. Tik su Dieviškosios hierarchijos aukščiau už mus evoliucine prasme esančia dalimi, tai galima būtų padaryti žymiai lengviau, paprasčiau ir greičiau.

Ignoruoti šią problemą ir dabar, Rusijos Federacijai nuosekliai stiprinant savo „slaptas“ karines bazes Lietuvoje, o Lietuvai jau tapus NATO nare, turint jau draugiškų mums valstybių dalinius ir Lietuvoje, laimėjus rinkimus į LR Seimą žodžius: Tėvynė, Laisvė, libero net savo pavadinimuose turinčioms partijoms, jau būtų tolygu vis didėjančiai Lietuvos išdavystei.

 

(Papildoma, nuolat atnaujinama informacija: www.dvasinio-atgimimo-sajudis.lt)

 

2021–03–09

Vilnius

 

Su nuoširdžia Jums pagarba nenuolankus veidmainystei geografas

Aringas Kristoforas Gorodeckis